Termeni si conditii contract de comision

TERMENI SI CONDITII

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Societatea Comercială TENAS ONLINE SRL cu sediul social în IASI, sat Vorovesti, comuna Miroslava, str. Pieptanari, nr. 3C, camera 1, telefon 0770 891 725 înregistrată în Registrul Comerţului J22/462/2017, având contul nr. RO22INGB0000999906570034 la Banca ING Bank şi codul fiscal nr. 37147524 prin reprezentantul legal Tudurachi Bogdan având funcţia de administrator, cetăţean roman, posesor al actului de identitate seria MZ nr. 401020 în calitate de INTERMEDIAR şi

cu , ,
înregistrată în Registrul Comerţului ,
având
la
şi ,
,
,
,
în calitate de BENEFICIAR au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Intermediarul identifică un posibil client pentru beneficiar şi mijloceste acceptarea ofertei ferme anexate. Această ofertă constă în produsele prezentate de catre beneficiar in sectiunea MAGAZIN de pe site www.tenas.ro

Art. 3. TERMENUL
Termenul pentru executarea prestaţiei de către intermediar este valabil 12 luni de la data primei intermedieri. Acest termen va putea fi prelungit prin act adiţional.

Art. 4. OBLIGAŢIILE INTERMEDIARULUI
1. Să-l informeze de îndată pe beneficiar asupra acceptării ofertei.
2. Să faciliteze stabilirea contactului între beneficiar şi acceptantul ofertei.
3. Să efectueze demersurile profesionale uzuale necesare pentru a determina părţile de la pct. 2 să încheie operaţia comercială avută în vedere.

Intermediarul nu-şi asumă obligaţia:
a) să garanteze executarea contractului comercial de către părţi;
b) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.

Art. 5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
1. Să predea intermediarului, la semnarea acestui contract, oferta fermă, completă şi precisă, şi să declare că este în măsură să o onoreze integral.

2. Să menţină oferta fermă pe toata perioada desfasurarii contractului;

3. Să încheie cu acceptantul contractul comercial, dacă oferta a fost acceptată.

4. Să plătească intermediarului remuneraţia stabilită, dacă oferta a fost acceptată de partenerul indicat de intermediar.
Plata remuneraţiei este datorată de beneficiar şi dacă acesta nu respectă oricare din obligaţiile prevăzute la punctele anterioare.

5. Să plătească intermediarului o remuneraţie procentuala de 1% din valoarea totala a comenzii/comenzilor procesate prin intermediul platformei tenas.ro

Încheiat astăzi

[bws_google_captcha]