Contract prestari servicii

Va rugam sa completati datele contractuale aici

PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială TENAS ONLINE SRL cu sediul social în IASI, sat Vorovesti, comuna Miroslava, str. Pieptanari, nr. 3C, camera 1, telefon 0770 891 725 înregistrată în Registrul Comerţului J22/462/2017, având contul nr. RO22INGB0000999906570034 la Banca ING Bank şi codul fiscal nr. 37147524 prin reprezentantul legal Tudurachi Bogdan având funcţia de administrator, cetăţean roman, posesor al actului de identitate seria MZ nr. 401020 INTERMEDIAR

si


cu ,
,
înregistrată în Registrul Comerţului ,
având
la
şi ,
,
,
,

in calitate de CUMPARATOR/BENEFICIAR.

Partile au convenit la incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului il constituie intermedierea urmatoarelor servicii:
a) recomandare partener zonal pentru masuratori, oferta pret si montaj mobila la comanda personalizata, din sectiunea PARTENERI;
b) vanzare corpuri mobilier standard din sectiunea MAGAZIN cu urmatoarele precizari:
- marfa este dezasamblata;
- se asigura masuratori contracost;
- se asigura montaj contracost;
- se asigura transport contracost.

TERMENUL DE LIVRARE
Termenul de livrare nu trebuie sa depaseasca 20 zile lucratoare de la data lansarii comenzii.
Cumparatorul va fi anuntat de catre vanzator in cazul in care apare o intarziere a livrarilor, dupa confirmarea comenzii.
Pentru cauze obiective, vanzatorul notifica in timp util cumparatorului decalarea termenului de livrare.

CALITATEA SI CONTROLUL CALITATII, RECEPTIA
Partenerul se obliga sa execute proiectul din punct de vedere cantitativ si calitativ conform cerintelor beneficiarului.

PRETUL, MODALITATEA DE PLATA
5.1. Suma totală a contractului, preturile si valoarea „serviciilor” vor fi indicate in Ron. Plata se va efectua prin transfer bancar.
5.2 In cazul neexecutarii contractului sau a executarii necorespunzatoare, Beneficiarul are dreptul de reziliere unilaterala a prezentului contract.
5.3 Plata serviciilor se va face de comun acord, la date stabilite de parti.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6. 1 Beneficiarul se obligă:

a) să asigure Prestatorului informatii necesare în scopul sprijinirii acestuia în indeplinirea obligatiilor contractuale;
b) sa plateasca prestatorului sumele convenite in cadrul contractului.

6.2 Prestatorul se obligă:
a) sa livreze design-ul grafic conform comenzii emise de catre Beneficiar;
b) sa asigure comanda Beneficiarului la o calitate optima si in termenii specificati in comanda;

DURATA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI
8.1 Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii lui si are o durata de o luna (1). El isi va inceta valabilitatea in urmatoarele conditii:
>in caz de forta majora;
>prin acordul scris al ambelor parti;
>prin denuntarea lui de catre una din parti atunci cand cealalta parte nu-si indeplineste obligatiile asumate sau le indeplineste defectuos. In acest caz partea vatamata este indreptatita sa pretinda daune.
8.2 Modificarea si/sau completarile aduse la prezentul contract sunt valabile si operabile numai daca rezulta in mod expres din acte aditionale semnate de catre ambele parti.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Solutionarea litigiilor ivite pe parcursul derularii contractului se va face pe cale amiabila sau, in caz contrar, la instantele judecatoresti competente.
Incheiat astazi, , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

[bws_google_captcha]