Contract de comision

CONTRACT DE COMISION

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. TENAS ONLINE S.R.L., cu sediul social in Iasi, in calitate de comitent, pe de o parte si

1.2. Dl/Dna ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
in calitate de comisionar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de comision, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prospectarea pietei si gasirea de furnizori pentru bunurile/serviciile prevazute in sectiunea VREAU WEBSITE, respectiv:
- vanzare produs: "Site prezentare activitate prestata";
- vanzare produs: "Site cu magazine online";
- vanzare produs: "Cresterea vanzarilor cu publicitate online".

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de 12 LUNI, cu posibilitatea de prelungire cu act aditional.

IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
4.1. Comisionul datorat de comitent este de 30 % din valoarea bunurilor cumparate/plasate si vandute efectiv.

4.2. Plata comisionului se va face in numerar/cu ordin de plata in contul comisionarului,in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, dupa impozitarea venitului brut, conform legislatiei aflate in vigoare.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Comitentul se obliga:
sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni in concordanta cu sumele realizate din vanzarea bunurilor de la punctul 2.1;

6.2. Comisionarul se obliga:
sa identifice furnizori pentru bunurile care formeaza obiectul prezentului contract.
sa-l instiinteze pe comitent, si sa depuna cel putin o data pe luna/saptamana/zi contravaloarea bunurilor plasate si vandute, pe baza decontului prezentat comitentului;

VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 1 (zile lucratoare), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de 1 (zile lucratoare) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

sau

10.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare.